ประเภทของการสืบสวน

การสืบสวน คืออะไร การสืบสวน คืออะไร  การสืบสวน ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง “การเสาะหาทบทวนไปมา” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(10) ได้ให้ความหมายของ การสืบสวนไว้โดยได้บัญญัติไว้ว่า “การสืบสวน” หมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด จากความหมายของการสืบสวนดังกล่าว “การสืบสวนอาชญากรรม” จึงหมายถึง การที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การสืบสวนนับเป็นการดำเนินงาน ตามขั้นตอนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่…